Společnost LDS Sever, spol. s r.o. - základní údaje a popis

 

Dne 25. ledna 2011 byla do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45085, zapsána společnost LDS Sever, spol. s r.o., se sídlem Pňovice 75, PSČ 784 01.

V květnu roku 2012 na základě Kupních smluv o koupi nemovitostí a movitých věcí získala společnost LDS Sever, spol. s r.o. od společnosti ACTHERM, spol. s r.o. distribuční soustavu na katastrálním území Chomutov v areálu bývalých válcoven trub.

Od 1. 1. 2013 je společnost LDS Sever, spol. s r.o. na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu držitelkou licence na distribuci elektřiny č. 121223706 na vymezených územích dle licence.

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost LDS Sever je primárně připojena k rozvodu elektrické energie na úrovni VVN, a to linkou provozovatele přenosové soustavy ČEPS (V226 - 220 kV), je distribuční soustava LDS Sever plnohodnotnou regionální distribuční soustavou Stejně tak, jako jsou distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce a.s., E.ON Distribuce a.s. nebo PRE distribuce a.s., je činnost distribuční soustavy LDS Sever plně podřízena regulaci ERÚ dle platné energetické legislativy.

Ke dni 22. 12. 2015 změnila společnost sídlo zápisem v OR vedeném u Městského soudu v Praze v odd. C, vložka 254170, takto: LDS Sever, spol. s r.o., Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8

Rozsah podnikání a technické podmínky:

Přenosová kapacita ve vymezeném území: 126 MW

Napěťové hladiny:         22 kV, délka rozvodu 45,9 km, kabelové vedení

                                       6 a 3 kV, délka rozvodu 1,3 km, kabelové vedení

                                       0,5, 0,4, 0,11 kV, délka rozvodu 7,7 km, kabelové vedení

Trafostanice:                  hladina VVN 22 / 220 kV - počet: 1 stanice

   hladina VN 22 / 6 kV a 3 kV - počet: 7 stanic

   hladina NN 6 a 3 / 0,5 kV, 0,4 k a 0,11 kV - počet: 5 stanic

 

 

Společnost LDS Sever spravuje šest rozvoden a pět z nich je zároveň transformačními stanicemi.

Vstupní rozvodna R220 je připojena k lince V226 (220 kV) provozovatele přenosové soustavy  ČEPS
a v rozvodně jsou instalovány dva transformátory o celkovém výkonu 88 MVA s desetinásobným převodem 220 kV/22 kV.

Přes tuto rozvodnu je vyváděn veškerý výkon z fotovoltaických elektráren, které jsou do distribuční soustavy LDS Sever připojeny se souhrnným instalovaným výkonem 41 MWp. Dále jsou do DS LDS Sever připojeny dva generátory 20 MVA a 6 MVA teplárny ACTHERM.

Přes tuto rozvodnu je také realizována spotřeba jednotlivých zákazníků, připojených do distribuční soustavy LDS Sever.

 

K rozvodně R220 patří rozvodna R22.0, ze které jsou kabelovou sítí napájeni zákazníci na napěťové hladině VN 22 kV a dále další rozvodny, kde dochází k transformaci napětí z 22 kV na 6 kV; 3 kV; 0,5 kV; 0,4 kV a 0,11 kV.

Dvě z rozvoden jsou z důvodu zajištění vysoké stability dodávek elektrické energie připojeny k transformační stanici TR CV JIH společnosti ČEZ Distribuce na napěťové úrovni 22 kV.

Jednotlivé rozvodny jsou mezi sebou propojeny kabelovou sítí tak, že mohou být provozovány do paprsku s hlavní rozvodnou R22.0 (nižší stabilita provozu, ale jednoznačná identifikace poruchy) nebo mohou být, a také jsou provozovány do kruhu (větší stabilita provozu, ztížená identifikace poruchy).

Na všech důležitých kabelových vývodech a zařízeních byly postupně místo elektromechanických ochran instalovány elektronické digitální ochrany, které jsou nejen přesnější s větší variabilitou nastavení, ale z jejich zapisovačů poruchového děje se dá lépe určit příčina případné poruchy.

Distribuce elektrické energie je realizována výhradně kabelovou sítí na všech napěťových úrovních.

Hlavními odběrateli elektrické energie jsou společnosti zaměřené na hutní výrobu. Jedná se o společnosti Z-Group Steel Holding, a.s., Slévárna Chomutov, a.s., SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. a BENT HOLDING, a.s. Tyto společnosti mají podíl kolem 95% z celkového množství elektřiny, distribuovaného pro spotřebu zákazníků v distribuční soustavě.

 

 

K distribuční soustavě LDS Sever je připojeno celkem 45 zákazníků s celkovým počtem 53 odběrných míst v následujícím členění:

 

Napěťová hladina VN:           21 zákazníků (z toho 13 výrobců) s celkovým počtem 22 odběrných míst.

Napěťová hladina NN:           24 zákazníků kategorie MOP s celkovým počtem 31 odběrných míst.

 

 

Základní technická data z roku 2014:

 

Množství elektřiny dopravené všem zákazníkům (bez výrobců):                  58 962,3 MWh

Odběr výrobců:                                                                                                1 022,4 MWh

Ostatní spotřeba RDS:                                                                                       510,6 MWh

Ztráty v RDS:                                                                                                   1 687,3 MWh

Dodávka od výrobců do RDS:                                                                     106 960,4 MWh

Dodávka do PS ČEPS:                                                                                  44 609,7 MWh

Odběr z PS ČEPS:                                                                                           3 915,7 MWh

Dodávka do DS ČEZ Distribuce                                                                         207,7 MWh

Odběr z DS ČEZ Distribuce                                                                                  39,7 MWh

 

Základní technická data z roku 2015:

 

Množství elektřiny dopravené všem zákazníkům (bez výrobců):                  64 195,1 MWh

Odběr výrobců:                                                                                                1 038,2 MWh

Ostatní spotřeba RDS:                                                                                       540,9 MWh

Ztráty v RDS:                                                                                                   1 829,1 MWh

Dodávka od výrobců do RDS:                                                                     110 555,2 MWh

Dodávka do PS ČEPS:                                                                                  50 888,3 MWh

Odběr z PS ČEPS:                                                                                           8 141,1 MWh

Dodávka do DS ČEZ Distribuce                                                                         231,2 MWh

Odběr z DS ČEZ Distribuce                                                                                  26,6 MWh

 

Základní technická data z roku 2016:

 

Množství elektřiny dopravené všem zákazníkům (bez výrobců):                  61 854,9 MWh

Odběr výrobců:                                                                                                487,0 MWh

Ostatní spotřeba RDS:                                                                                       533,3 MWh

Ztráty v RDS:                                                                                                   1 455,4 MWh

Dodávka od výrobců do RDS:                                                                     91 595,4 MWh

Dodávka do PS ČEPS:                                                                                  33 717,4 MWh

Odběr z PS ČEPS:                                                                                           7 030,2 MWh

Dodávka do DS ČEZ Distribuce                                                                         985,4 MWh

Odběr z DS ČEZ Distribuce                                                                                  407,8 MWh